Het buiten leven voor elkaar!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jonker Veranda’s en Tuinkamers

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:
naam bedrijf: Jonker Veranda’s en Tuinkamers
Nijverheidsweg 23
1442 LD Purmerend
hierna te noemen opdrachtnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zouden blijken, op welke grond dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich reeds nu voor als dan om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet verbindende bepalingen.
7. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
Artikel 2. Offerte
Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van zeven dagen. Prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten.
Artikel 3. Verplichting van de opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en van de overeenkomst uit te voeren.
Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d. elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Indien de opdrachtgever zelf materiaal aanlevert of werkzaamheden verricht, zal hier geen garantie op gegeven worden.
Artikel 5. Extra onvoorziene kosten
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van onvoorziene kosten.
Artikel 6. Prijzen
1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk vermeld excl. BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer
worden doorberekend aan de opdrachtgever. Speciale actieprijzen geldig voor een korte termijn.
Artikel 7. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. Het gemis van een schriftelijke opdracht zal opdrachtnemer zijn recht op betaling voor meerwerk niet ontnemen.
4. Hemelwaterafvoer en elektra aansluiten en het opnieuw bestraten kan opdrachtnemer in opdracht nemen tegen een afgesproken meerprijs, dit valt buiten de offerte tenzij anders afgesproken.
5. Indien er tijdens de graafwerkzaamheden belemmeringen worden aangetroffen zoals bijv. betonwerk of gemeenteleidingen en hierdoor stagnatie en extra werkzaamheden benodigd zijn, wordt dit doorberekend aan opdrachtgever. Hieronder valt ook de huur of gebruik van machines en montagetijd.
6. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om te melden dat er leidingen lopen aan de gevel of onder de grond daar waar de opdrachtgever het object gemonteerd wil hebben. De schade en oponthoud, ontstaan door het niet vermelden, is voor rekening van opdrachtgever inclusief het meerwerk.
7. De opdrachtgever is verplicht te melden als er geen mogelijkheid is om te parkeren of goederen niet binnen redelijke afstand aangevoerd kunnen worden. Tevens behouden wij ons het recht voor om parkeerkosten en/of stagnatie te verrekenen met een betalingstermijn.
Artikel 8. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-
of verwerkt voor afgesproken prijzen, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij de intrekking van de opdracht aan opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van één derde deel van de
overeengekomen prijs, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om op grond van lid 2 de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen van
opdrachtnemer over te nemen. Reeds gedane betalingen worden niet terug betaald.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag –uit welken hoofde dan ook – te verrekenen en/of op te schorten met bedragen die opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, aan opdrachtgever verschuldigd is.
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt als gevolg van een al dan niet
toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding op grond van artikel 12.
Artikel 9. Klaagtermijn en garantie
1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 1 dag na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen twee dagen na oplevering bij aangetekende brief en/of per e-mail en
gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen twee dagen na het waarnemen van deze gebreken aan
opdrachtnemer schriftelijk en/of per e-mail worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren, bij gebreke waarvan opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen dat hetgeen is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, of niet tijdig of volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is of geacht wordt te verstrekken.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter
beschikking zijn gesteld of voorgeschreven, alsmede voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen betrokken bij een door of namens opdrachtgever voorschreven leverancier, ongeacht of er sprak is van functionele of generieke ongeschiktheid.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid, garantie en/of herstel werkzaamheden.
9. Iedere (rechts)vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, vervalt in ieder geval een jaar nadat de vordering is ontstaan,
onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden directe en/of gevolgschade van een opdrachtgever, hoe ook genaamd en uit welken hoofde dan ook, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt, verminderd met het door opdrachtnemer aan haar verzekeraar te betalen eigen risico.
Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden volgens de gemaakte afspraken. Indien de factuur niet tijdig is voldaan, dan is opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet per omgaande is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke handelsrente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur. Stagnatie ontstaan door het niet tijdig betalen van de gemaakte betalingstermijnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 300 euro.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.
Artikel 12. Ontbinding
Opdrachtnemer is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij:- in staat van faillissement geraakt- surseance van betaling of
schuldsanering aanvraagt- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor tot dat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.
Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en herkenbaar als eigendom van opdrachtnemer op te slaan.
Extra informatie:
– De garantie op lekkage na onze montage bedraagt 1 jaar.
– Het eventueel herstel of onderhoud van kitnaden kan tegen uurtarief worden uitgevoerd.
– Condensvorming in polycarbonaat dakplaten is niet te vermijden. Deze zijn namelijk gas-en dampdoorlatend.
– Montagekosten zijn uitgesloten van garantie.
– Bij montage dient het terrein goed toegankelijk te zijn en vrij van obstakels.
– In verband met veilige montage dient dit te geschieden op een harde en vlakke ondergrond.
– Bij afwezigheid van een juiste ondergrond (bestrating) zullen wij kunststof rijplaten en/of andere voorzieningen treffen. De kosten voor het treffen van deze maatregelen worden in rekening gebracht, tenzij dit vooraf in offerte is omschreven.
– Mochten er extra werkzaamheden nodig blijken dan zullen deze in overleg in rekening worden gebracht.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en leidingen in de grond.
– Het herstraten van ontnomen bestrating t.b.v. de fundering is voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor het aansluiten van materialen naar riolering, tenzij anders in de offerte is vermeld.
– Jonker Veranda’s en Tuinkamers is niet verantwoordelijk voor bouwkundige gebreken aan uw woning.
– Op al onze offertes en met ons gesloten overeenkomsten zijn bovengenoemde voorwaarden van toepassing.
– Eventuele inkoopvoorwaarden van derden worden door ons uitdrukkelijk niet aanvaard.
– Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de evt benodigde vergunningen.
– Er geldt geen garantie op verzakkingen en/of ontstane schade na montage op poeren, schroefpalen etc, tenzij er gemonteerd wordt op een door u of derden gemaakte 100% draagkrachtige onderheide fundatie van betonnen heipalen of stalen buispalen tot de meest draagkrachtige laag.
– Verzakkingen en/of herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tegen nader overeen te komen uurtarief.

Back To Top